back

monitoring bouwbesluitNor1522 monitoring meetkoffer

De Nor1522 meetkoffer is een geluidmonitoring systeem voor kort en lang durende metingen zoals evenementen, industrie, weg- vlieg- en rail-verkeer en tijdens bouwwerkzaamheden.

Het voorbije jaar werden specifiek verder ontwikkeld voor continu monitoring van bouw en sloop werkzaamheden conform het 2012 Bouwbesluit en de HRMI - 99.

Eigenschappen / mogelijkheden Nor1522 meetkoffer:
 • Volledige IEC61672 klasse 1 geluidmeter en microfoon met typekeuring (ref. 21.21 / 06.02)
 • Klasse 1 microfoon beschermkit voor buitenplaatsing meet microfoon
 • real-time alarmen bij overschrijding van de de Norsonic bouwhinder alarmindex
 • statusberichten met predictie eindwaarde dag/avond/nacht periode
 • audio geluidopnames bij overschrijding instelbaar geluidsniveau
 • dagelijks automatisch meetrapport via mail
 • ansluiting backup batterij voor voeding bij stroomuitval
 • alarmmodule SMS bij onderbreking voeding lichtnet
 • meteo informatie in dagelijks meetrapport
 • robuuste / afsluitbare meetkoffer
 • automatische start / herstart van zodra de voeding wordt aangeslotenDetail 1: real-time alarmen en dagrapportage
Real-time alarmen:
 • Alarmberichten kunnen verstuurd worden naar meerdere personen.
 • Verschillende alarminstellingen voor de verschillende periodes van de dag (dag / avond / nacht)
 • Inhoud van alarmbericht geeft informatie over de gemeten geluidniveaus
Dagrapportage:
De Norsonic Nor1522 doet veel meer dan meten / registreren / alarmeren.
De automatische dagrapportage die de klant elke dag om 7u ontvangt is een volledig afgewerkt meetrapport.
In de dagrapportage staat de LAeq van de dagperiode, avondperiode, nachtperiode en lawaaiduur van voorbije dag. Bovenop deze wettelijke geluiddrukniveau minimumeisen (LAeq berekeningen) staat in het meetrapport een beoordeling ("voldoet wel", "voldoet niet") en een opgave van het aantal LAmax “pieken” per periode.
Als bijlage kan de klant ook kiezen om een lijst met de verstuurde real-time alarmen en een lijst van de gemaakte audio opnames te ontvangen.
Nor1522 gebruikers moeten niet zelf een analyse  & berekenen maken om te weten of de gemeten gluidniveas conform de opgelegde limieten zijn, in de automatische dagelijks dagrapportage staat dit alles reeds duidelijk en overzichtelijk opgegeven.


Detail 2: Klasse 1 geluidmeter  / klasse 1 meetketen
Download de Norsonic Nor131 klasse 1
typekeuring


meer informatie: zie ook
www.mollenkramer.nl/
geluidkalibratie
free field microphone directivity

Metingen conform het 2012 Bouwbesluit en de HRMI - 99 moeten met een klasse 1 meetketen uitgevoerd worden.

Klasse 1 meetketen voor geluidmonitoring =
1) klasse 1 typegekeurde geluidmeter
2) Microfoon en voorversterker die in de typekeuring van de geluidmeter staan
3) klasse 1 microfoon beschermkit
4) filters op de geluidmeter die een correctie doen voor het gebruikte model van microfoon beschermkit

-> De gehele meetketen vanaf de microfoon tot en met het eindresultaat moet voldoen aan IEC 61672 Klasse 1

Elk meetrapport zou een duidelijke omschrijving moeten geven van de gebruikte meetketen en een elke fabrikant moet kunnen aantonen dat dat een meetketen voldoet aan bovenstaande klasse 1 vereisten.
Jammer genoeg staat in een meetrapport maar al te vaak enkel "gemeten met een klasse 1 geluidmeter".
Deze zelfverklaarde klasse 1 geluidmeters hebben geen enkele juridische waarde en geven maar al te vaak meetwaarden die ernstig afwijken van de correcte meetwaarden.


Typekeuring = kalibratieattest?
NEEN
Kalibratieattest: Een kalibratieattest is een attest opgesteld door een erkend kalibratielabo (RvA in Nederland)  dat aantoont dat een geluidmeter  (incl microfoon en voorversterker) voldoet aan enkele van de klasse 1 vereisten. De geluidmeter (incl microfoon en voorversterker) wordt hierbij getest conform de IEC 61672 deel 3.
Dit kalibratieattest is het periodiek nazicht waaraan elke individuele geluidmeter jaarlijks (of 2 jaarlijks) moet aan worden onderworpen.
Typekeuring: Om te bewijzen dat een geluidmeter voldoet aan de  klasse 1 vereisten zal een fabrikant van geluidmeters een nieuw model voorlegen aan een nationaal labo dat een volledige test conform de IEC 61672 deel 1. In deze testen worden alle klasse 1 vereisten getest, o.a. ook metingen bij diverse temperaturen die voor geluidmonitoring zo belangrijk zijn.
In de Benelux is er geen nationaal labo dat typekeuringen opstelt. Traditioneel had het Duitse PTB internationaal veel aanzien, de laatste jaren maakt het Franse LNE echter ook veel opgang.
Een typekeuring attest is makkelijk te herkennen aan de melding "type-approval" en het logo van het nationaal labo (PTB, LNE,...)
In de typekeuring staat duidelijk opgegeven welk model van geluidmeter (incl een specifiek model van microfoon en voorversterker) voldoet aan de  IEC 61672 deel 1.

-> Conclusie:
Elke meetketen moet voorzien zijn van een typekeuring voor de gebruikte geluidmeter + voorversterker + microfoon. Is er geen typekeuring beschikbaar voor een geluidmeter .... dan is daar meestal een reden voor .. de geluidmeter zal niet voldoen aan de klasse 1 vereisten.


Klasse 1 microfoon beschermkit en correctiefilters voor deze kit op de geluidmeter.
Het gebruik van een microfoon beschermkit heeft grote gevolgen voor microfoongevoeligheid.
1) de microfoon van een geluidmeter is ontworpen met een richtinggevoeligheid voor het geluid recht voor de microfoon (free field). Bij gebruik van een microfoon beschermkit wordt de microfoon verticaal geplaatst -> zonder correcties zal de microfoon zich vooraal richten op geluidbronnen boven in de lucht...
2) de fysieke opbouw van de microfoon beschermkit zal het geluidveld rond de microfoon danig verstoren
Het is dus absoluut noodzakelijk dat het gebruik van de microfoon beschermkit de klasse 1 nauwkeurigheid kan garanderen.
Op de geluidmeter zelf dient hiervoor een correctiefilter geactiveerd te worden voor het gebruik van een specifiek model van microfoon beschermkit. (opm: windbolcorrectie is niet = correctie voor eeen beschermkit)DOWNLOADS:
Typekeuring Nor131 geluidmeter met Nor1207 voorversterker en Nor1228 microfoon
Nor1218 IEC 61672 klasse 1 declaration of conformity
Screenshot instellen corretiefilters voor gebruik van de Nor1218 microfoon beschermkit op de Nor131 geluidmeter
Samenvatting documentatie klasse 1 bewijs van de Nor1522 meetkoffer
Brochure Nor1522 meetkoffer